Báo cáo tài chính 2023

30/03/2024

Báo cáo tài chính 2022

29/03/2023

Báo cáo tài chính 2021

30/03/2022

Báo cáo tài chính 2020

01/03/2021

Báo cáo tài chính 2019

31/03/2020

Báo cáo tài chính 2018 - TRA-SAS

29/03/2019

Báo cáo tài chính 2017 - TRA-SAS

30/03/2018

Báo cáo thường niên của công ty 2016 - TRA-SAS

12/04/2017

Báo cáo tài chính 2016 - TRA-SAS

31/03/2017

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

© 2023 Trasas Design