Ban Giám Đốc

  • Tổng Giám Đốc

ÔNG NGUYỄN VĂN QUÝ

2020 – Hiện tại Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT TRA-SAS
2006 – 2019 Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị TRA-SAS
1998 – 2006 Giám đốc Xí Nghiệp-TRA-SAS
1996 – 1998 Giám đốc Trung tâm Giao nhận Xí Nghiệp TRA-SAS
1993 – 1996 Công ty Vitranschart
Cử nhân kinh tế vận tải
  • GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

ÔNG ĐỖ VĂN MƯỜI

21/09/2020 – Hiện tại Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị TRA-SAS kiêm Giám Đốc Tài Chính
2006 – 2020 Giám Đốc Tài Chính, Thành viên HĐQT TRA-SAS
1997 – 2005 Kế toán trưởng Xí Nghiệp-TRA-SAS
1995 – 1997 Phụ trách Kế Toán tại Đại lý Roglig Úc
Thạc sĩ Quản Trị kinh Doanh Đại Học Kinh Tế-Luật
Cử Nhân Tài Chính
Thạc sĩ- UBI- Belgium
  • GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

ÔNG TRẦN VIỆT HUY

2005 – HIện tại Giám Đốc Điều Hành, Thành viên HĐQT TRA-SAS
1998 – 2005 Trưởng Phòng, Phó Giám đốc Xí Nghiệp TRA-SAS
1996 – 1998 Trưởng Phòng Kinh doanh và Giao nhận Công Ty Phan Vũ Logistics
1995– 1996 Nhân viên Dự án tại Phili Orient Lines
Cử Nhân Điện Tàu Thủy
Thạc sĩ Maastritch – Netherland

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

© 2023 Trasas Design