DISTRIBUTION CENTER
CHEMICAL & DANGEROUS GOODS WAREHOUSE

PERFORMANCE

We have extensive experience in handling all types of cargo to meet your import and export freight requirements as well as providing multimodal inland transportation.

Hướng dẫn thực hiện thống nhất kiểm tra hàng hóa dán nhãn năng lượng

Để thực hiện thống nhất quy định của Bộ Công Thương tại công văn số 3854/BCT-TCNL ngày 21-4-2015 về thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất việc kiểm tra hàng hóa dán nhãn năng lượng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Cái Lân (Hải quan Quảng Ninh). Ảnh: T.Trang.

Theo đó, đối với các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg, cơ quan Hải quan tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6772/TCHQ-GSQL ngày 13-11-2013 của Tổng cục Hải quan.

Đối với hàng hóa quy định tại điểm 2, điểm 4 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ thì căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 3854/BCT-TCNL để thực hiện.

Phạm vi áp dụng của từng phương tiện, thiết bị được xác định dựa trên các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được công bố tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg và các TCVN nêu trong các Quyết định công bố áp dụng tiêu chuẩn do Bộ Công Thương ban hành. Các phương tiện, thiết bị phải áp dụng dán nhãn năng lượng và áp dụng mức năng lượng tối thiểu thuộc Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg không phụ thuộc vào mục đích sử dụng sản phẩm của khách hàng.

Hiện các tổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được công bố trên website: nhannangluong.com và các phương tiện thông tin đại chúng.

Được biết, tại công văn 6772/TCHQ-GSQL ngày 13-11-2013 Tổng cục Hải quan hướng dẫn, khi làm thủ tục hải quan đối với các mặt hàng phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, cơ quan Hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải nộp 2 loại chứng từ sau: Bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp; Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

DN chịu trách nhiệm làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 4-4-2012 của Bộ Công Thương sau khi hàng hóa nhập khẩu được thông quan hoặc giải phóng hàng.