Công bố thông tin trở thành Công ty đại chúng

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Tp.HCM,  ngày 09  tháng 06  năm 2015

Căn cứ Công văn số 2891/UBCK-QLPH ngày 08/06/2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (Tra-sas) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc trở thành Công ty đại chúng.

  1. Tên doanh nghiệp:                           CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
  2. Tên Tiếng Anh:                                 TRACIMEXCO - SUPPLY CHAINS AND AGENCY SERVICES J.S COMPANY
  3. Địa chỉ trụ sở chính:                         34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q1, Tp. HCM
  4. Số điện thoại:                                    (08) 39250 222                               Fax : (08) 3925 0555
  5. Website:                                              www.trasas.com.vn                      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  6. Vốn điều lệ:                                        22.129.760.000 đồng
  7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304184415 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 24/01/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 30/01/2015.
  8. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

-             Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Mã ngành 5012);

-             Đại lý vận tải đường biển; Đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa (Mã ngành 5229);

-             Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã ngành 4933);

-             Dịch vụ khai thuê hải quan (Mã ngành 8299);

Bản thông tin tóm tắt về công ty đại chúng, Điều lệ Công ty và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải trân trọng thông báo.